مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COC

Cultuur Ontspannings Centrum

سی‌اوسی ندرلند (COC Nederland) یک سازمان هلندی برای حمایت از دگرباشان جنسی مردان و زنان است. سی‌اوسی مخفف en Cultuur Ontspanningscentrum (مرکز فرهنگ و اوقات فراغت) است که یک «پوشش» بر هدف واقعی تاسیسش در سال 1946 بود. این سازمان قدیمی‌ترین سازمان فعال حقوق همجنسگرایان در جهان است.
COC
ارسال نظر

ارسال نظر