مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

روش تجزیه و تحلیل خطرو کنترل نقاط بحرانی
به عنوان یک سیستم کنترل ایمنی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد به طوری که سازمان های بین المللی و اجرائی قوانین نظارت بر مواد غذائی به طور جدی نسبت به تداوم وپیشبرد این روش در مزارع پرورشی حیوانات ودرپروسه تهیه غذاهای مورد نیاز انسان تاکید دارند
HACCP
ارسال نظر

ارسال نظر