مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه

نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه در بازار بورس و سهام ایران
شاروم
ارسال نظر

ارسال نظر