مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شگویا

شیمیایی پتروشيمی تندگويان

نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی تندگويان در بازار بورس و سهام ایران
شگویا
ارسال نظر

ارسال نظر