مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DyWT

Dyadic Wavelet Transform

دوتایی تبدیل موجک
DyWT
ارسال نظر

ارسال نظر