مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AQI

Air Quality Index

AQI شاخص آلودگی هوای یک منطقه است که با معیار های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که برای مثال PM2.5 ، PM10 ، مونوکسید کربن ، دی‌اکسید نیتروژن آلاینده های اصلی در هوای شهر تهران هستند.
AQI
ارسال نظر

ارسال نظر