مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPM

Pulse Position Modulation

PPM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در آن مقدار نمونهٔ لحظه‌ای موج ، موقعیت زمانی یک پالس را مدوله می‌کند.
PPM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود