مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLZ

Please

عبارتی پرکاربرد در گفتگوهای اینترنتی به معنای خواهش کردن ( یا لطفا )
PLZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود