مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLS

Please

عبارتی پرکاربرد در گفتگوهای اینترنتی به معنای خواهش کردن ( یا لطفا )
PLS
ارسال نظر

ارسال نظر