مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDK

I Don't Know

من نمی‌دانم
IDK
ارسال نظر

ارسال نظر