مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TIL

Today I Learned

امروز من یاد گرفتم.
TIL
ارسال نظر

ارسال نظر