مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGTM

Sounds Good To Me

به نظر من خوب است.
SGTM
ارسال نظر

ارسال نظر