مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFAIK

As Far as I Know

تا آنجایی که من میدانم
AFAIK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود