مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HAND

Have A Nice Day

روز خوبی داشته باشید.
HAND
ارسال نظر

ارسال نظر