مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NB

Nota Bene

توجه شود.
NB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود