مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISA

Iranian Sociological Association

انجمن جامعه شناسی ایران
اهداف
با توجه به اهمیت روزافزون جامعه شناسی در زندگی کنونی و گسترش آموزش و پژوهش جامعه شناسی و به منظور شناساندن همه جانبه این علم و نیز ایجاد همکاری بیشتر میان جامعه شناسان ، انجمن جامعه شناسی ایران تشکیل می شود.
اهداف مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ 17/11/1380 هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در چارچوب اهداف اساسنامه انجمن به این شرح است :
1. تولید و ترویج دانش جامعه شناختی.
2. تدوین و ترویج قواعد ( هنجارهای رویه ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی برای کنشگران حوزه
جامعه شناسی).
3. تقویت ارزش و حیثیت جامعه شناسی (کسب شان علمی و اجتماعی)
4. تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه شناسی
5. بسط و گسترش و غنی سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه
ISA
ارسال نظر

ارسال نظر