مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SYN

Synonym

مترادف, واژه مترادف, کلمه مترادف
SYN
ارسال نظر

ارسال نظر