مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROFLEW

Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles

غلت خوردن روي زمين از زور خنده با دهن پر از كلوچه !
ROFLEW
ارسال نظر

ارسال نظر