مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROFL

Rolling On Floor Laughing

غلت خوردن روي زمين از شدت خنده
ROFL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود