مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LMAO

Laughing My Ass Off

از خنده روده بر شدن
LMAO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود