مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P.W

Prisone of War

PW به معنای زندانی جنگی است که در پشت لباس اسراء درج شده است.
P.W
ارسال نظر

ارسال نظر