مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PW

Peta Watt

پتا وات، که با PW نشان داده می‌شود، برابر با یک کوادریلیون وات(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) است.
PW
ارسال نظر

ارسال نظر