مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BG

BackGround

پشت صفحه
BG
ارسال نظر

ارسال نظر