مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAN

Primary Account Number

عدد 16 رقمي است كه شماره سريال كارت هوشمندسوخت محسوب مي شود.شماره PANهر كارت در پشت كارت هوشمندسوخت درج شده و معمولاً با اعداد 774433 آغازمي گردد.در صورتي كه متقاضي، كارت هوشمندسوخت المثني دريافت نمايد كارت جديد با شماره PAN تغيير يافته جديد صادر مي شود.
PAN
ارسال نظر

ارسال نظر