مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساتنا

سامانه تسويه ناخالص آني

ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني) سيستمي است که به مشتريانِ يک بانک امکان مي دهد با مراجعه به شعب بانک خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانکي به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جايگزين مناسبي براي چکهاي رمزدار بين بانکي است که به جاي ابزارهاي سنتي کاغذي از ارتباطات الکترونيک بين بانکي استفاده مي کند.
بر اين اساس از طريق سامانه ساتنا، مشتريان بانک صادرات ميتوانند با مراجعه به هريک از شعب اين بانک، از حساب سپهري خود نزد بانک صادرات به هر حسابي نزد ساير بانکها بصورت الکترونيکي انتقال وجه انجام دهند.
ساتنا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود