مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VPH

Veterinary Public Health

دامپزشکی درخدمت بهداشت همگانی
VPH
ارسال نظر

ارسال نظر