مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HEPA

Health Enhancing Physical Activity

بهبود بهداشت فعالیت بدنی
HEPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود