مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISI

Import Substitution Industrialization

صنعتی‌سازی جایگزین واردات یکی از راهبردهای توسعه در نظر گرفته می‌شود که بعضی کشورهای رو به توسعه دو دوره‌های مختلف حیات خود آن را برگزیده‌اند. در سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست صنعتی کردن بهترین راهبرد برای نیل به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست رااز طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه‌بندی و تعرفه‌ی گمرکی بود پیش بردند.
ISI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود