مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOPA

Schedule Of Proposed Actions

برنامه اقدامات پیشنهادی
SOPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود