مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NP

No Problem

np مخفف کلمه ی No Problem میباشد که به معنای مهم نبودن است.
NP
ارسال نظر

ارسال نظر