مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NBS

National Bureau of Standards

اداره ملّی استانداردها. یک آژانس دولتی که مسئولیت ایجاد استانداردهای صنعت کامپیوتر را به‌عهده دارد.
NBS
ارسال نظر

ارسال نظر