مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وهد

نيروي ويژه هوابرد

نيروي ويژه هوابرد
وهد
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود