مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPMA

International Public Management Association

انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه
IPMA
ارسال نظر

ارسال نظر