مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICCE

International Conference on Computers in Education

کنفرانس بین المللی کامپیوتر در آموزش و پرورش
ICCE
ارسال نظر

ارسال نظر