مخفف کلمه AAM


( Air to Air Missile ) موشک هوا به هوا، موشک هایی که هواپیماها برای درگیری های هوایی حمل می کنند.
AAM

بازگشت به صفحه قبل