مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مپ

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند و یا مدیریت زباله، مدیریت جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت و یا دفع و انهدام زباله‌ها (مواد زاید) است.
مپ
ارسال نظر

ارسال نظر