مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APS

Advanced Photon Source

چشمه فوتون پیشرفته (APS)‏ یک چشمه سینکروتورن متعلق به دانشگاه شیکاگو و وزارت نیرو ایالات متحده آمریکا است.

این موسسه پژوهشی قسمتی از آزمایشگاه ملی آرگون است.
APS
ارسال نظر

ارسال نظر