مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CEPT

European Post offices and Telecommunication

دفاتر پست و مخابرات اروپايي
CEPT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود