مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEASIS

Iranian Research Association on Information Society

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
اهداف
به منظور کمک به گسترش و پیشبرد توانائی های علمی در زمینه های ارتباطات و اطلاعات، توسعه کیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه ها در جهت اجرای طرح جامع آینده نگری ارتباطی و اطلاعاتی کشور، براساس پژوهشگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه ای، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی تشکیل می شود.
IEASIS
ارسال نظر

ارسال نظر