مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WFP

World Food Programme

شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد بزرگترین نهاد انسانی جهان است. این سازمان از طریق اداره مرکزی خود در رمو بیش از ۸۰ دفتر در کشور‌های اطراف زمین، جهت کمک به مردمی که قادر به تأمین غذای کافی جهت اعضای خانواده خود نیستند تلاش می‌کند.
WFP
ارسال نظر

ارسال نظر