مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

ماموریت کمکی سازمان ملل متحد در افغانستان
UNAMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود