مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDF

Main Distribution Frame

تابلوی توزیع در مخابرات، دستگاهی منفعل است که کابل‌ها به آن ختم می‌شوند، و اجازه می‌دهد تا اتصالات داخلی به طور اختیاری شکل گیرند.

برای نمونه تابلوی توزیع اصلی (MDF) که در تلفن‌خانه‌ها قرار دارد، کابل‌های متصل به مشترکین، و کابل‌های متصل به تجهیزات فعال (مثل سوئیچ‌های تلفن)، را به خود ختم می‌کند. این خدمات با سیم‌کشی دستی یک زوج به‌هم‌تابیده بین خط تلفن، با خط دیجیتال مشترک یا خط خدمات تلفن سادهٔ قدیمی مربوطه، ارائه می‌شود.
MDF
ارسال نظر

ارسال نظر