مخفف کلمه NASH


( Non-Alcoholic SteatoHepatitis ) التهاب کبدی غیر الکلی
NASH

بازگشت به صفحه قبل