مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACS

Acute Coronary Syndrome

سندرم حاد کرونری
ACS
ارسال نظر

ارسال نظر