مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IVP

Intra Venous Push

داخل وریدی, درون وریدی, موجود در سیاهرگ یا ورید
IVP
ارسال نظر

ارسال نظر