مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IC

In character

در كلمه به معنی درون شخصيت می‌باشد. تمامی ارتباطاتی كه در داخل بازي بين اشخاص رد و بدل مي شود را جزء اين ژانر مي دانيم.
IC
ارسال نظر

ارسال نظر