مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IV

Intra Venous

داخل وریدی
IV
ارسال نظر

ارسال نظر