مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TENS

Transcutaneous Electrical Neural Stimulation

TENS یک شبیه ساز سیگنالهای عصبی است که آنها را از راه پوست به بدن انتقال میدهد. انتقال سیگنالها به وسیله دو یا چند الکترودها صورت میگیرد. این دستگاه به ویژه درمورد کاهش درد زایمان مورد استفاده قرار میگیرد. با این وجود عدهای از متخصصان زایمان استفاده این دستگاه را در کاهش درد زایمان بی اثر میدانند.
TENS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود