مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FOXO1

Forkhead Box Protein O1

پروتئین جعبهٔ سرچنگالی O1 یک پروتئین است که توسط ژن «FOXO1» کدگذاری می‌شود. پروتئین FOXO1 خودش از طریق فسفریلاسیون بر روی چندین ریشه خود تنظیم می شود و خواص رونویسی آن بستگی به وضعیت فسفریلاسیون آن دارد.

این پروتئین یک فاکتور رونویسی است که نقش مهمی در تنظیم نوگلوکززایی و گلیکوژنولیز از طریق سیگنالینگ انسولین و همچنین تبدیل سلول‌های پیش‌ساز آدیپوسیت و چربی‌زایی دارد.

این پروتئین در رشو و تمایز سلول‌های یاخته ماهیچه‌ای و همچنین در تنظیم چرخه یاخته‌ای و ایجاد آپوپتوز نقش مهمی دارد.
FOXO1
ارسال نظر

ارسال نظر