مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGA

Small for gestational age

کوچک برای سن باروری (SGA) بچه‌هایی هستند که وزن تولدشان زیر ۱۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد.

مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی هستند که وزن تولدشان بالای ۱۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروی و زیر ۹۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد.
SGA
ارسال نظر

ارسال نظر